JML-diving

Menu
MENU

Zastrzeżenia prawne

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej pod nazwą: www.jml-industry.pl (dalej jako „strona internetowa JML”) jest chroniona prawami autorskimi spółki JML FUNERIS, tworzącej Grupę JM Labus, jak i ich partnerów biznesowych.

 

Każdy odwiedzający stronę internetową JML uprawniony jest do pozyskania informacji  opublikowanych na stronie internetowej JML, z zastrzeżeniem, iż:

  • jakiekolwiek wykorzystanie informacji pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej JML nie może naruszać praw podmiotów tworzących Grupę JM Labus, ich partnerów biznesowych, jak i innych osób trzecich, w szczególności praw autorskich tych podmiotów,
  • zarówno całość, jak i poszczególne części strony internetowej JML (tj. teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotów tworzących Grupę JM Labus, z zastrzeżeniem przypadków  wskazanych  poniżej:

–  dozwolone jest pobieranie znajdujących się na niniejszej stronie  plików oznaczonych jako „do pobrania”  bez konieczności logowania się i udostępniania swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, iż wszelkie pliki mogą być pobierane  jedynie dla osobistego użytku oraz w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem, z wyjątkiem używania pobranych materiałów przez podmioty współpracujące z Grupą JML, z którymi zostaną zawarte odrębne umowy o współpracy, a zasady korzystania z  pobranych materiałów zostaną uregulowane w tych umowach,

–   dla dealerów oraz podmiotów współpracujących z Grupą JML dostępne będą do pobrania po uprzednim zalogowaniu się pliki adresowane wyłącznie do tej kategorii osób, sposób korzystania z pobranych przez te podmioty plików również zostanie wskazany w odrębnej umowie lub będzie wynikał z ogólnych warunków umowy dostępnej na naszej stronie internetowej.

–  każde inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione.

  • całkowicie zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji strony internetowej JML.

 

Zakres odpowiedzialności

Podmioty tworzące Grupę JM Labus nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej JML, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1)      jakichkolwiek interpretacji lub wykorzystania informacji dostępnych na stronie internetowej JML,

2)      stosowania się do zawartych na stronie internetowej JML danych,

3)      niemożności korzystania ze strony internetowej JML, braku dostępu do niej lub poszczególnych jej części,

4)      utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych na stronie internetowej JML,

5)      wadliwego działania strony internetowej JML, niezależnego od Grupy JM Labus, w tym leżącego po stronie podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne.

 

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie internetowej JML są oparte na dobrej wierze podmiotów tworzących Grupę JM Labus, a także na przekonaniu, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z informacjami uzyskiwanymi za pośrednictwem strony internetowej JML. Zastrzega się, że powyższe nie oznacza, iż podmioty tworzące Grupę JM Labus, z chwilą zamieszczenia linków do stron internetowych osób trzecich na stronie internetowej JML, dokonały oceny, weryfikacji lub akceptacji tych stron internetowych czy ich zawartości. Grupa JM Labus zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie się ze stronami osób trzecich, które prezentują poglądy czy opinie sprzeczne z tymi, które zamieszczone są na stronie internetowej JML lub, które są prezentowane przez Grupę JM Labus.

Podmioty tworzące Grupę JM Labus nie ponoszą odpowiedzialności i zastrzegają, że korzystanie ze strony internetowej JML czy stron internetowych podmiotów trzecich, do których zamieszczone są odesłania (linki) na stronie internetowej JML, w szczególności w zakresie korzystania z usług poczty elektronicznej czy transmisji danych, a przechodzących przez sieć publiczną, w tym Internet może być narażone na ingerencję osób trzecich. Zawarte tam dane nie mają charakteru poufnego.

 

 Prawo właściwe 

Używanie strony internetowej JML jak i wykorzystywanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych zastrzeżeń prawnych jest poddane prawu polskiemu. 

Ochrona prywatności

Grupa JM Labus przestrzega poufności informacji dotyczących Użytkowników swojej strony internetowej. Wszelkie zebrane przez JML dane są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy jakości oferowanych usług oraz ułatwiania użytkownikom korzystania z tej witryny i zamieszczania na niej materiałów lepiej dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Obowiązywanie zasad:

Grupa JM Labus prawo zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych zastrzeżeń prawnych w każdym czasie.